Р Е Ш Е Н И Е

2605/31.7.2009г., гр. Варна

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

           

Варненски районен съд – ЕДИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ в публично заседание на седемнадесети април през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: Р.П.

            при секретаря З.Д. като разгледа докладваното от съдията гр. дело №8191 по описа за 2008г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявени са искове с правно основание чл. 79 вр. чл. 286 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от „Марс 2002” ЕООД гр. София против „Ведес” ООД гр. Варна.

Ищецът твърди, че на 15.06.2007 г. страните са сключили договор за поръчка, по силата на който ищецът е приел да посредничи при покупка на недвижим имот, като на ответника е предложен недвижим имот складово помещение, находящо се в гр. Карнобат. Ищецът твърди, че с негово посредничество ответникът е закупил предложения му недвижим имот с нотариален акт № 196/2007г. Твърди, че сключването на договора за покупко-продажба е в резултат на посредничество от страна на ищеца и спрямо продавача „Агритрейд” ЕООД, с който също са били в договорни отношения. Твърди, че ответникът не му е заплатил дължимото възнаграждение в размер на 8000 лева. Отправеното до съда искане е на основание чл.79, ал.1 вр. чл.286 от ЗЗД да осъди ответника да му заплати сумата от 8000 лева, претендирана като неизплатеното възнаграждение по договора за поръчка, ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане, да му заплати на основание чл.86 от ЗЗД сумата от 1524.50 лева, претендирана като обезщетение за забава върху главницата, за периода от датата на падежа – 23.07.2008 г. до датата на завеждане на исковата молба, както и направените по делото разноски. В съдебно заседание процесуалният му представител поддържа исковете и моли да бъдат уважени. В представената писмена защита по същество се излагат доводи за основателност на исковете.

С писмен отговор и съобразно уточненията в съдебно заседание ответникът оспорва иска, като на първо място оспорва съществуването на валидни договорни отношения между страните. Твърди, че не е ясно дали договорът е подписан от Десислав Божидаров Димитров като физическо лице или като представляващ „Ведес” ООД. Твърди, че Десислав Божидаров Димитров е подписал договора, но същият не е имал това право, т. е. че договорът е подписан от лице без представителна власт. На следващо място твърди, че не е налице идентичност между посочения в договора имот и закупения, а именно че не е доказано, че имотът закупен от ответника е именно този, който е предложен от ищеца. При условие, че съдът приеме, че договорът за посредничество е валиден, прави възражение за неизпълнение на задълженията на ищцовата страна, като твърди, че действията по закупуване на имота не са извършени със съдействието на ищцовата страна, която не им е осигурила възможността да закупят имота. Оспорва и договора, сключен между „Марс 2002” ООД и „Агритрейд” ЕООД гр. София, като твърди, че за „Агритрейд” ЕООД договорът е подписан без представителна власт, като твърди, че и към този момент „Агритрейд” ЕООД не е бил собственик на имота. В представената писмена защита по същество се излагат доводи за неоснователност на исковете.

След преценка на относимите към предмета на спора доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 15.06.2007 г. страните са сключили договор за поръчка, по силата на който ищецът е приел да посредничи при покупка на недвижим имот – складови помещения в гр. Карнобат, срещу заплащане на комисионна в размер на 8000 лева. Уговорено е, че възложителят дължи възнаграждение само ако изпълнителят му осигури и предложи недвижим имот, който възложителя закупи или сключи друг вид договор, осигуряващ му собствеността или ползването на имота. За ответното дружество договорът е подписан от Десислав Божидаров Димитров. От представеното копие от удостоверение по фирмено дело (л.28) е видно, че в периода 08.06.2007г. – 10.10.2007г. управители на ответното дружество са били Десислав Божидаров Димитров и Александър Димитров Луканов, т.е. договорът е подписан от лице с представителна власт и валидно обвързва ответника. В регистъра на предложените имоти е записано, че на ответника са предложени складове в промишлената зона на гр. Карнобат.

От показанията на свид. Мария Ангелакова е видно, че тя като служител на ищцовото дружество е водила преговори с управителите на ответното дружество Десислав Димитров и Александър Луканов, завела ги е в офиса на Тошка Янева, която е представлявала „Агритрейд” ООД – собственика на предложения имот. Съдът дава вяра на показанията, отчитайки и заинтересоваността й от изхода на спора, т.к. са логични, непротиворечиви и последователни. От показанията й, ценени съвкупно с показанията на свид. Красимир Сотиров и с удостоверение от АВп-Карнобат (л.44) се установява, че тя като представител на ищцовото дружество е извършила действия по проверка собствеността и наличието на тежести върху предложения имот.

Обстоятелството, че предложения по договора от 15.06.2007г. имот е идентичен със закупения от ответника с нот. акт №196/2007г. се установява от съвкупния анализ на представените по делото писмени доказателства и показанията на свид. Ангелакова. Видно е, че имотът е бил собственост на „Агритрейд” ЕООД, което е възложило на ищеца да му посредничи при продажбата му.

Гореизложената фактическа обстановка, обуславя следните правни изводи:

С подписване на договора за поръчка за покупка на недвижим имот от 15.06.2007г. между страните е възникнало валидно облигационно отношение, по силата на което ответникът е поел задължението да заплати на ищцовото дружество възнаграждение в размер на 8000 при закупуването на складове, находящи се промишлената зона на гр. Карнобат. Договорът е подписан от двете страни и като частен документ удостоверява покриващите се волеизявления на страните за съдържанието на сключената сделка. Възраженията на ответника, че договорът е подписан от лице без представителна власт, че не е налице идентичност между посочения в договора имот и закупения, за неизпълнение на задълженията на ищцовата страна, доколкото действията по закупуване на имота не са извършени със съдействието на ищцовата страна, се опровергаха от събраните по делото доказателства, от които се установи, че ищецът е съдействал на ответника за закупуването на имота. Поради това съдът намира, че договорът валидно обвързва ответника и той е длъжен да изпълни произтичащото от него задължение за заплащане на уговореното възнаграждение, което се дължи поради това, че на 23.07.2007г. ищецът е закупил предложения имот. Поради това искът за заплащане на сумата от 8000 лева е основателен и следва да бъде уважен.

Срокът за заплащане на възнаграждението е определен в договора – дължи се при подписване на нот. акт, т.е. на 23.07.2007г., поради което ответникът е изпаднал в забава от 24.07.2007г. Съобразно разпоредбата на чл. 86 ЗЗД неплатеното в срок парично задължение следва да се изплати ведно с обезщетение за забавата, изчислено в размер на законната лихва върху дължимата главница. Размерът на законната лихва е нормативно определен с ПМС. Доколкото правонорелевантен за размера на лихвата е основният лихвен процент на БНБ, определян с решения на УС на БНБ, обнародвани периодично в ДВ, съдът намира, че за установяване на размера на лихвата за периода от 24.07.2007г. до 29.10.2008г. не са необходими специални знания, налагащи назначаване на вещо лице. След извършване на изчисление, чрез аритметични операции, и при използване на база данни в компютърен продукт “Апис-ФИНАНСИ”, съобразно обявения лихвен процент на БНБ, действащ към процесния период, съдът определи размера на дължимото обезщетение за забава върху главница от 8000 лева за периода от 24.07.2007г. до 29.10.2008г. на 1518.97 лева, поради което искът следва да бъде уважен в този размер и отхвърлен за горницата до 1524.50 лева.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати законна лихва върху присъдената главница от завеждане на исковата молба в съда до окончателното й изплащане.

Предвид направеното искане и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски, съразмерно с уважената част от исковете, в размер на 398.77 лева.

            По гореизложените съображения, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И  :         

ОСЪЖДА “ВЕДЕС” ООД, ЕИК 103754088, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Цар Асен №12, офис 1, представлявано от Алдин Андреев Младенов да заплати на “МАРС 2002” ЕООД, ЕИК 130230129, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин, бл.883, вх.Г, ет.6, ап.98, представлявано от Мила Димитрова Минева сумата от 8000 лева (осем хиляди лева), представляваща дължимото възнаграждение по договор за поръчка за покупка на недвижим имот от 15.06.2007г., на основание чл.79, ал.1 вр. чл.286 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на завеждане на исковата молба – 30.10.2008г. до окончателното й изплащане, сумата от 1518.97 лева (хиляда петстотин и осемнадесет лева и 97 стотинки), представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода от 24.07.2007г. до 29.10.2008г., на основание чл.86 от ЗЗД, както и сумата от 398.77 лева (триста деветдесет и осем лева и 77 стотинки), на основание чл.78, ал.1 от ГПК, като ОТХВЪРЛЯ иска по чл.86 от ЗЗД за разликата над 1518.97 лева до 1524.50 лева.

РЕШЕНИЕТО може да бъде  обжалвано с въззивна жалба пред Варненски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                   

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: