Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

        /13.06.2008год.,    гр.Варна,

 

Р. М. - съдия-докладчик по НОХД № 2775 по описа за 2008 год., на ВРС, ХІІІ-ти наказателен състав, след като се запознах с материалите по делото с оглед изпълнение на задълженията си вменени с нормата на чл. 248, ал.2 от НПК констатирах следното:

Производството по НОХД № 2775/2008год. по описа на ВРС е образувано на 10.06.2008год. въз основа на внесен в съда срещу подсъдимата Д.И.Б. *** ЕГН ********** с оглед извършено престъпление от общ характер наказуемо по чл. 323, ал.1 от НК, за това, че на ******* в гр.А. обл. В., самоволно не по установения от закона ред, осъществила едно оспорвано от другиго – Г. А. А., чуждо действително право – право на собственост върху пристройката пред9ставляваща трети жилищен етаж на жилищна сграда находяща се в гр.А., ул. „О. Г.” № , който имот Г. А. А. придобила чрез покупко-продажба /нотариален акт № 70, том ІV, рег. № 8336, д. №592 от 2007год., като случаят не е маловажен.

В обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът е описал следната фактическа обстановка:

 

Подс. Б. и св. Ц. живеели на семейни начала в нейн собствен на подсъдимата недвижим имот находящ се в гр.А., ул. „О. Г.” №, представляващ трети жилищен етаж от къща с обща застроена площ 68.70 кв.м.. Посоченият имот бил ипотекиран в полза на „ДСК” ЕАД клон Варна, но въпреки това подс.Б.  и св. Ц. решили да продадат имота. Обявили го за продажба чрез фирма за недвижими имоти. На обявата се явили св. Г. А. и св.Й. Г., които решили да закупят имота.

На 03.10.2007год. между св. Й. Г. и подс. Б. бил сключен предварителен договор за покупко-продажба на посочения по-горе имот, който бил заверен по надлежния ред от нотариус П. Д. В т.4 на предварителния договор страните били уговорили, че владението на имота ще се предаде от продавача на купувача в 7-дневен срок от изповядване на сделката по нотариален ред.

На 30.10.2007год. между подс.Б. и свидетелите Г. А. и Й. Г. бил сключен анекс към предварителния договор за покупко-продажба, по силата на който в правата и задълженията на  купувача по сделката на мястото на св. Г. встъпвала св. А.

На същата дата подс. Б. прехвърлила собствеността върху имота на св.Г. А. като сделката била изповядана нотариално с НА № 70, т.І., рег. № 8336, н.д. № 532/2007год. и била вписана в Службата по вписвания при ВРС.

На 10.11.2007год. св.А. и св.Г. решили да влязат във владение на новозакупения имот и на същата дата отишли в него. Там заварили обв. Б.. Двамата свидетели А. и Г., подс. Б. и св. Ц. провели разговор, в който станало ясно, че подсъдимата не си е осигурила друго жилище и няма намерение да напуска имота до пролетта на следващата година. Това принудило св. А. да сезира компетентните органи и било образувано наказателно производство срещу подсъдимата.

Така описаната от прокурора фактическа обстановка кореспондира изцяло със събраните по делото доказателства.

Така описаната фактическа обстановка обаче не описва от обективна и субективна страна нито престъпление по чл. 323, ал.1 от НК, нито каквото и да било друго престъпление предвидено в специалната част на НК.

Съгласно теорията и константната съдебна практика /Решение № 297 от 18.ІV.1968год. по н.д. № 170/68год. на І н.о. на ВС; Решение № 215 от 25.03.2004год. на ВКС по н.д. № 817/2003год. на ІІ н.о. на ВКС; Решение № 428 от 30.05.2005год. на ВКС по н.д. № 901/2004год. І н.о.; Решение № 553/11.11.2002гжод. на ВКС по н.д. № 461/2002год., ІІ н.о.; Решение № 598/05.02.2003год. на ВКС по н.д. № 458/2002год., ІІ н.о.;Решение № 700 от 07.09.2005год. на ВКС по н.д. № 111/2005год. І н.о. и мн. др./ от обективна страна състава на престъплението самоуправство изисква деецът да е внесъл самоволно в съществуващото фактическо положение противоправна промяна, под предлог, че осъществява едно оспорено му от друг право. Престъплението може да бъде извършено само чрез действие при наличие на пряк умисъл.

В конкретния случай фактите описани в обстоятелствената част на обвинителния акт не сочат на първо място на каквото и да било извършено от подсъдимата действие, каквото както бе посочено по-горе е задължително, за да е налице самоуправство от обективна страна – напротив прокурорът е описал едно нейно бездействие /не напуснала имота, който била продала/. На следващо място фактите не сочат и на каквато и да било промяна в съществуващото фактическо положение предизвикана от подсъдимата – същата е ползвала имота през цялото време /както преди продажбата така и след това/  – промяна във фактическото положение не е налице.

Фактите не сочат и на извършено престъпление по чл. 323, ал.2 от НК, която разпоредба впрочем представлява специалния състав касаещ самоуправни действия по отношение на недвижим имот. Специалният състав изисква деецът да е бил отстранен от имота по надлежния ред и едва след това да го е заел самоволно. В случая видно от обстоятелствената част на акта, кореспондираща изцяло със събраните по делото доказателства, подсъдимата в нито един момент не била отстранявана от имота от когото и да било, още по-малко пък от надлежен орган.

Фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт не сочат и на каквото и да било друго престъпление от общ характер.

Като съобразих горните обстоятелства намирам, че деянието описаното в обстоятелствената част на обвинителния акт  не съставлява престъпление, поради което и са налице предпоставките на чл. 250, ал.1, т.2 от НПК за прекратяване на наказателното производство по делото.

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 250, ал.1, т.2 от НПК

 

 

Р А З П О Р Е Д И Х :

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ наказателното производство по НОХД № 2775 по описа на Варненски районен съд ХIII състав за 2008 год. образувано срещу Д.И.Б. ЕГН ********** с оглед извършено престъпление от общ характер наказуемо по чл. 323, ал.1 от НК.

 

ОТМЕНЯМ  взетата по отношение на подс. Б. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

 

Разпореждането подлежи на обжалване или протест пред ВОС в 15-дневен срок от получаване на съобщението.

 

Да се уведомят ВРП и подс. Б..

 

 

 

 

 

СЪДИЯ- ДОКЛАДЧИК: