Р Е Ш Е Н И Е

 

 

грарна,08.12.2008 год.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХVІ – ти състав в публично заседание на дванадести ноември   през две хиляди и осма  година, в състав:

 

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: М.Н.

 

              

при секретаря С.С. като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 221 по описа за 2008 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 99 ал.1 от СК.

В исковата си молба ищеца М.С.М. излага, че бракът му  с ответницата С.Р. ******* е дълбоко и непоправимо разстроен, поради което  моли съда същият да бъде прекратен с развод вследствие горното по вина на ответницата. Излага, че от брака си страните имат родено едно дете : *********************** ЕГН **********.

В съдебно заседание, ищеца лично и чрез процесуалния си представител моли съда да прекрати брака като утвърди постигнатото между страните споразумение по чл.99 ал.3 от СК.

Ответницата в съдебно заседание лично и чрез процесуалния си представител моли съда да прекрати брака като утвърди постигнатото между страните споразумение по чл.99 ал.3 от СК.

Контролиращата страна – Дирекция “Социално подпомагане”, гр.Варна, изразява становище, че постигнатото между страните споразумение е в интерес на детето.

Постигнатото  между съпрузите споразумение по реда на чл.99 ал.3 от СК е в следния смисъл:

1.Упражняването на родителските права върху роденото от брака им дете, ************************ЕГН ********** се предоставят на неговата майка,като  бащата ще има право на лични отношения с детето вземайки го при себе си , като до навършване на три годишна възраст на детето това ще става всяка първоа и трета неделя от месеца от  10.00 часа до 17.30 часа без преспиване, и за един месец през месец август  на съответната година , а след навършване на три годишна възраст             / 02.05.2009г./ всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа на съботния до 14.00 часа на неделния ден и за един месец през месец август на съответната година.

2. Бащата М.С.М. се задължава  да заплаща чрез майката С. Р**************** , издръжка за детето *********************** ЕГН **********. в размер на 60.00 лева месечно, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила, с падеж до 10-то число на месеца за който се дължи, ведно със законна лехва върху всяка закъсняла вноска , до настъпване на основания за нейното изменяване или прекратяване.

3 Семейното жилище – апартамент, находящо се в  гр.*************************************************** , собственост на родителите на съпругата , се предоставя за ползване на С.Р. Мянкова.

4. След прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име Г..

                     5. Издръжка между съпрузите няма да се дължи след прекратяване на брака.

6. Придобитото по време на брака имущество поделят , както следва:

-лек автомобил м. „*************************************************************, като същият е изплатил напълно  и в брой сумата от 350.00 лева представлява дяла на съпругата С.Р. Мянкова. 

-недвижим имот ,а именно празно дворно място , цялото с площ 1 740 / хиляда седем стотин и четиридесет/ кв. м. ,съставляващо ************************************************************************************************************************************************************************* и удостоверение за данъчна оценка на имота ,изх.№ ****************. на община Ветрино се поставя в дял и става собственост на С.Р. ********,като същата  е изплатила напълно  и в брой сумата от 1 044.00 лева за уравняване на дяловете. 

        7. Съпрузите нямат претенции към фирмите и дяловете в търговски дружества , които притежава всеки от тях.

8.Средствата по банкови сметки ,открити по време на брака и придобитите  движими вещи съпрузите  са поделили извънсъдебно помежду си и нямат   претенции  от имуществен характер .

9.Разноските по настоящото дело остават за сметка на този , който ги е направил, а окончателната държавна такса се поема по равно .

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, съобразно чл. 188 от ГПК/ отм/, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак М.С.М.   и С.Р.Г.  са сключили граждански брак на **********г., за което е съставен акт № **** от длъжностно лице по гражданско състояние в гр.Варна, като съпругата е приела да носи фамилното име *******.

От представения препис на  удостоверение за  раждане, се установява ,че съпрузите са родители на детето *********************** ЕГН **********.

 

 

 

От показанията на разпитания по делото свидетел ****** М.С. / баща на ищеца/, които съдът кредитира съобразно чл. 136 от ГПК / отм./ ,като дадени обективно и безпротиворечиво, се установява, че съпрузите не живеят заедно близо година . Свидетелят счита,че съпрузите  не могат да подобрят отношенията си и да  съхранят брака си.

С оглед така събраните гласни доказателства  и изложеното от страните становище, съдът намира за установено, че е настъпило физическо и духовно отчуждение между съпрузите. Брачната им връзка е изцяло опразнена от дължимото си съдържание и поради горното, семейството не изпълнява предвидените по чл.4 от СК функции. Изчезнали между съпрузите са взаимната привързаност, уважение, доверие и разбирателство, липсва им желание за полагане на съвместни усилия за осигуряване благополучието на семейството.

Предвид изложеното, съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен, съществува формално и не изпълнява своята социална функция, поради което следва да бъде прекратен на основание чл.99, ал.1 вр. ал.3 от СК, без да се обсъжда въпроса за вината.

Постигнатото споразумение урежда всички лични и имуществени отношения на страните за след прекратяване на брака, не противоречи на закона и правилата на морала, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид материалното и имотно състояние на страните и съобразно характера на производството, съдът определя окончателна държавна такса в размер на 40 лева, на основание т.3, чл.6 от Тарифа  към ЗДТ, като след приспадане на внесената при завеждането на молбата сума от 10 лева  за предявените искове и съгласно постигнатото между страните споразумение същите следва да довнесат  държавна такса в размера на по 15.00 /петнадесет/ лв. М.С.М.  следва да заплати също така държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 43.20 лева, на основание чл. 55 ал.І б” ж” от ГПК / отм./  и т.2 чл.7 от  Тарифа към ЗДТ. както и държавна такса по споразумението за имуществените отношения, определена съгласно т.1 чл. 7 от Тарифа към ЗДТ  в размер на 14.00лв.С.Р. Мянкова следва да заплати държавна такса по споразумението за имуществените отношения, определена съгласно т.1 чл. 7 от Тарифа към ЗДТ  в размер на 20.80 лв.

 

Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА    БРАКА   между           М.С.М. ЕГН ********** и С.Р. ******* ЕГН ********** , сключен на **********г. с акт № ****, съставен от длъжностното лице по гражданско състояние в гр.Варна, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, на основание чл.99, ал.1 от СК.

 

 

УТВЪРЖДАВА споразумението по чл.99, ал.3 от СК, с което страните уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си, както следва:

 

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на детето ************************ЕГН ********** на майката С.Р. *********ГН **********

 

ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата М.С.М. ЕГН **********  с детето *********************** ЕГН **********, както следва: до навършване на три годишна възраст на детето това ще става всяка първоа и трета неделя от месеца от  10.00 часа до 17.30 часа без преспиване, и за един месец през месец август  на съответната година , а след навършване на три годишна възраст / 02.05.2009г./ всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа на съботния до 14.00 часа на неделния ден и за един месец през месец август на съответната година.

 

ОСЪЖДА М.С.М. ЕГН ********** *** да заплаща в полза на детето ************************ЕГН **********, чрез неговата майка  и законен представител С.Р. ******* ЕГН **********  месечна ИЗДРЪЖКА в размер на 60.00 лева месечно, считано от влизане на решението за прекратяване на брака  с падеж до 10-то число на месеца за който се дължи, ведно със законна лехва върху всяка закъсняла вноска , до настъпване на основания за нейното изменяване или прекратяване. на основание чл.82 ал.1 от СК.

 

ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, апартамент, находящо се в  гр.Варна, кв.”**************************************** , собственост на родителите на съпругата на С.Р. ********ЕГН ********** 

    

ПОСТАВЯ В ДЯЛ и собственост на М.С.М. ЕГН **********   следното имущество: лек автомобил м. „***************************************, цвят син металик, рама № *****************, като същият е изплатил напълно  и в брой сумата от 350.00 лева представляваща дяла на съпругата С.Р. *******. 

 

    ПОСТАВЯ В ДЯЛ и собственост С.Р. ******* ЕГН ********** недвижим имот ,а именно празно дворно място , цялото с площ 1 740 / хиляда седем стотин и четиридесет/ кв. м. ,съставляващо

 

 

 

 

 

 

 

2006 г. нотариус ************************, район на действие РС – ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* е изплатила напълно  и в брой сумата от 1 044.00лева за уравняване на дяловете

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи  ФАМИЛНОТО ИМЕ Г..

 

ИЗДРЪЖКА съпрузите не си дължат.

 

     СЪПРУЗИТЕ  нямат претенции към фирмите и дяловете в търговски дружества , които притежава всеки от тях,  средствата по банкови сметки ,открити по време на брака и придобитите  движими вещи  са поделили извънсъдебно помежду си и нямат   претенции  от имуществен характер .

 

ОСЪЖДА М.С.М. ЕГН ********** *** , да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ВСС   държавна такса по развода в размер на 15.00/петнадесет/ лева, на основание чл. 6 т.3 от Тарифа към ЗДТ държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 43.20 /четиридесет и три лв. и двадесет ст. /лева ,на основание , на основание чл. 55 ал.І б” ж” от ГПК / отм./  и т.2 чл.7 от  Тарифа към ЗДТ, както и държавна такса по споразумението за имуществените отношения, определена съгласно т.1 чл. 7 от Тарифа към ЗДТ  в размер на 14.00/четиринадесет лв./.

 

ОСЪЖДА С.Р. М****** ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ВСС , държавна такса по развода в размер на 15.00/петнадесет/ лева, на основание чл. 6 т.3 от Тарифа към ЗДТ както и държавна такса по споразумението за имуществените отношения, определена съгласно т.1 чл. 7 от Тарифа към ЗДТ  в размер на 20.80/двадесет лева и осемдесет ст./.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Варненски окръжен съД в 14-дневен срок от съобщението до страните.

                                             

 

                              Районен съдия: